FINANSIERING

Kapitalinnhenting

Egenkapital

Vi ønsker å bidra til at kapital møter gode og riktige prosjekter. Vi besitter et bredt utvalg av investorer, og bistår med å finne investoren som passer din virksomhet. Enten det er en:

 • Industriell investor
 • Finansiell investor
 • Aktive eiere (styreverv, mentor, advisory board, etc.)
 • Fondskapital
 • Investorer uten aktiv involvering

Equity crowdfunding

Egenkapital

Equity crowdfunding er en moderne metode for å oppkapitalisere virksomheter. Ved equity crowdfunding legges det tilrette for at selskaper kan gå til anskaffelse av frisk egenkapital på langt mer effektive måter enn tidligere. Samtidig åpnes muligheten til å investere etter egen økonomisk evne i større grad. Dette resulterer i at du kan få et større mangfold av investorer, ambassadører og personer som tar et eierskap til din virksomhet. Equity crowdfunding kan skje i det helt åpne, eller i et lukket nettverk hvor kun inviterte får muligheten til å investere.

Investor får på lik linje som ved tradisjonelle emisjonsprosesser en eierandel i virksomheten som står i forhold til det beløpet som er investert. De virksomhetene som søker slik type finansiering, må være organisert som et selskap, og som hovedregel et aksjeselskap. Finansieringen skjer normalt ved at det innhentes kapital til selskapet gjennom en kapitalforhøyelse, investor tegner seg og bli direkte eller indirekte aksjonærer i selskapet. Alt dette gjennom en elektronisk plattform.

Mange tenker at en eierstruktur bestående av kombinasjonen family, friends and fans, småinvestorer, og forretningsengler som utfordringer. Det som skal legges til grunn før man trekker konklusjoner er ambassadørene, nettverket og kompetansen som blir tilgjengeliggjort for selskapet sin videre vekst. Alle eiere har tross alt samme interesse – størst mulig avkastning på investeringen. Samtidig finnes det i dag systemer som forenkler hele prosessen rundt eieradministrasjon, investorrelasjoner, oppdaterte aksjeeierbøker og dokumentflyt.

Eiendomsfinansiering

Fremmedkapital

Vi legger til rette for å hente kapital direkte fra investorer. Vi bistår deg å tilgjengeliggjøre prosjekter for en crowd av investorer. Dette åpner muligheten til å skaffe finansiering raskere, under mindre kontrollerte forhold og med mindre rapporteringskrav. I tillegg reduseres behovet for egenkapital ved at det tilbys toppfinansiering, og muligheten til å gjennomføre ytterligere prosjekter øker.

TOPPFINANSIERING
Søker du finansiering ut over det banken er villig til å tilby? Vi kan hjelpe deg med å redusere behovet for egenkapital og realisere ytterligere prosjekter.

FULLFINANSIERING
Planlegger du å bygge bolig, gjennomføre en flipp med totalrenovering, kjøpe tomter eller en næringseiendom. Vi hjelper deg med finansiering inntil 100 % av dine kostnader.

ANDRE LÅN
Vi kan også bistå med kortsiktig brofinansiering for å sikre kjøp, sluttføre utviklingsprosjekter eller sikre midlertidige primære likviditetsreserver.

Alle disse tjenestene utføres i samarbeid med aktører med konsesjon fra Finanstilsynet.

 

Crowdlending

fremmedkapital

Crowdlending er en ny mulighet for bedrifter å skaffe finansiering for vekst og videre utvikling. Dette er på vei til å bli en populær og engasjerende spareform hvor folk kan sette sparepengene sine i arbeid i bedrifter som satser. 

Små og mellomstore virksomheter som tidligere ikke har kunne få tradisjonell bankfinansiering grunnet bankenes økte kapitalkrav, og det makroøkonomiske klimaet, får nå muligheten til å få kapitalen de trenger tilgjengelig.

Lånene gis som oftes i form av serielån eller lån med avdragsfrihet.

Nedenfor er det gjengitt noen typiske tilfeller for hvilke kapitalbehov crowdlending kan være med å dekke :

 • Kapital til videre vekst og utvikling
 • Kjøp av nye maskiner og utstyr
 • Utvidet varelager
 • Kjøp av nye maskiner eller biler
 • Finansiering i forbindelse med franchise
 • Oppkjøp av virksomheter
 • Utløsning av andre aksjonærer