Hva er crowdfunding?

Jan 20, 20190 comments

Finansiering og støtteordninger.

Når du starter et selskap finnes det et hav av offentlige støtteordninger og muligheter for å skaffe finansiering til drift og utvikling av din virksomhet. Å finansiere en virksomhet vil si å skaffe nok kapital til å starte opp og bygge en bærekraftig forretningsmodell som kan driftes. Å gå til anskaffelse av riktig finansieringen er helt avgjørende for hvilken utvikling virksomheten får.

Vi har hovedsakelig tre forskjellige former for finansiering av en oppstart – egenkapital, fremmedkapital og tilskuddsordninger. Egenkapital kan for eksempel fremskaffes gjennom eksterne investorer – som venner, familie, fans eller profesjonelle investorer. Her vil normalt selskapet gi fra seg en eierandel for egenkapitalen som blir tilført. Fremmedkapital er den kapitalen som er fremskaffet ved lån, mens tilskuddsordninger på sin side vil være finansiering som tilføres virksomheten uten tilbakebetalingsforpliktelser. Det finnes også en rekke andre støtteordninger som kan søkes på under visse omstendigheter

Kapitalbehov

Det første som må avklares er hvor mye kapital som er nødvendig for å finansiere oppstarten. Dette vil være et regnestykke som inkluderer alt du vil trenge av ressurser og tjenester for å starte opp, driftskapital for å dekke kostnader i tiden som kommer før du begynner å tjene penger, og nok kapital til å overleve privat. Når dette regnestykke er på plass kan du begynne å jobbe med hvordan du skal gå til anskaffelse av disse midlene

Egenkapital

Egenkapital er avgjørende for å skape en sunn finansiering av en oppstart. Dette kan være alt fra verdier i utstyr som tilføres virksomheten til rene likvide midler. Det sies at egenkapitalen bør være minimum 20 til 25 prosent av kapitalbehovet virksomheten har ved oppstart. Egeninnsats kan også være en form for egenkapital. Gjerne hvis du søker offentlige tilskudd- eller støtteordninger kreves det forskjellig grad av egenkapital. Dersom man regner egeninnsats som egenkapital vil det være normalt at dette er en del av den totale finansieringen, og legges inn som en kostnad basert på timer og en timesats. Egenkapital kan som nevnt også tilføres virksomheten gjennom eksterne investorer som tilfører selskapet kapital i bytte mot et eierskap i selskapet.

Det som er viktig å ikke glemme er at også egenkapitalen skal tilbakebetales eller gi en avkastning. Mange ser på egenkapital som penger man får. Dette er ikke riktig! Eneste forskjellen mellom fremmedkapital og egenkapital er forpliktelsene for tilbakebetaling. Ved egenkapital er det ingen krav om tilbakebetaling, men heller en forventning.

Konvertibelt lån

Et konvertibelt lån er et lån hvor långiveren har rett til å konvertere gjelden til aksjer i selskapet. Denne formen for lån brukes for eksempel hvis långiveren ønsker å ha mulighet til å bli eier i selskapet. Långiver får rett til å kreve utstedt aksjer i låntaker. Dette kan skje ved at långiver betaler aksjeinnskudd i penger, og at lånet motregnes. Lånet anses da som nedbetalt dersom aksjene kreves utstedt, og en motregning foreligger

Fremmedkapital

Fremmedkapital er den kapitalen som er fremskaffet til virksomheten gjennom lånte midler. Det avtales en tilbakebetalingsmodell og ulike sikkerhetsstillelser for långiver. Låntaker har gitte lånrbetingelser å forholde seg til. Lån kan fremskaffes gjennom ulike finansieringsinstitusjoner som for eksempel bank, Innovasjon Norge, crowdlending, privatpersoner og investorer mm. Kassekreditter kan også være en type fremmedkapital som skal avlaste bedriften for periodevis press på likviditeten.

Støtte- og tilskuddsordninger

Det finnes et hav av ulike støtte- og tilskuddsordninger – enten de er kommunale, nasjonale eller internasjonale. Ordningene kan være rent innovasjonsrettet, eller ha et mer bransjemessig preg over seg. Dette kan for eksempel være en oppstartsfinansiering, finansiering til innovasjon og utvikling, internasjonal satsing, landbruk eller skipsfart og fiske. Som tidligere nevnt vil forskjellig krav til egenkapital forekomme, basert på de ulike ordningene som finnes.

Crowdfunding

En ny og alternativ finansieringskilde som opererer innenfor alle de overnevnte finansieringsformene er crowdfunding. Crowdfunding er en metode for selskaper å tilnærme seg frisk kapital gjennom fire ulike modeller. Vi har en donasjonsmodell hvor selskapet får et beløp uten å gi tilbake noen form for motytelse. Dette er gjerne egnet for prosjekter som følelsesmessig engasjerer folk. Du har også en belønningsbasert modell der selskapet gir fra seg et produkt eller en gave som en motytelse til beløpet som mottas.

Den aksjebaserte og lånebaserte versjonen av crowdfunding er i hovedsak rettet mot de som ønsker å investere i prosjekter over tid for å få avkastning. Ved aksjebasert crowdfunding tilføres selskapet frisk egenkapital, og gir fra seg aksjer i selskapet til den som investerer. Ved lånebaserte crowdfunding gir låntager en gitt avkastning tilbake til långiver basert på betingelsene som defineres ved låneopptak. Begge disse formene åpner opp for nye spennende muligheter for å finansiere en oppstart- eller vekstbedrift, med sine fordeler og ulemper.