Investeringsmulighet / emisjon

WAI Environmental Solutions AS

MER INFO

KONTAKTPERSON

Jan Wessel Bratterud
jan@finova.no
Tlf: +47 916 48 411

 

 

OPPDATERING:

WAI og Ottem Gruppen danner “Ottem CarbonWorks AS (OCW)”, et nytt selskap som skal bygge en “state of the art” pyrolysefabrikk i Norge. WAI skal levere tørke og pyrolysemaskinene og tilknyttet utstyr. Dette blir en betydelig ordre for WAI, og et gjennombrudd for selskapets produkter og tjenester. Ottem-gruppen gjør også en investering i WAI for å være med på den videre utviklingen av selskapet. Les mer om “MoU OCW” under Mer Info.

WAI Environmental Solutions AS – et norsk miljøteknologiselskap

Fra hovedkontor i Horten tilbyr WAI beltetørkesystemer og pyrolyseanlegg for behandling av organisk avfall, biorester, kloakkslam og kjemisk slam med mer i Norge og Europa.
Selskapets samarbeidspartnere i Kina produserer mekaniske komponenter som integreres og tilrettelegges av WAI med europeiske styringssystemer for automasjon og utslipp. WAI selger nøkkelferdige installasjoner som er tilpasset den enkelte kunde. Her har gründerne i WAI spesielt høy kompetanse, med lang internasjonal erfaring, og fra konkurrerende virksomheter som Scanship (i dag Vow Group) og Biowater Technology.

Markedene – Avfallsselskaper og Biogass industrier
Kundene er virksomheter som handterer organiske avfallsstrømmer, og selskaper som produserer fornybar energi (termisk, biogass, hydrogen).
Systemene som WAI leverer i dag er svært konkurransedyktige anlegg for tørking og pyrolyse som hjelper kundene å skape merverdier, gjenvinne ressurser, fornybar energi og biokull ut av det organiske avfallet (for eksempel hageavfall, matavfall og kloakkslam). Løsningene kan tilpasses alle kunder og mange ulike behov. For eksempel har WAI’s samarbeidspartner levert det største anlegget for tørking av kloakkslam i Kina.

Løsninger for framtidens krav
Hovedutfordringen som WAI kan løse er at eksisterende praksis for å håndtere avfallet ikke er i samsvar med de reguleringer som forventes i fremtiden. Spesielt med hensyn på behandling av biorester som kan inneholde mikroplast og farmasøytiske rester. Her kan WAI levere en komplett løsning for å skape merverdi av avfallet og som vil være tilpasset fremtidige myndighetskrav i overskuelig fremtid.
Presentasjonen omtaler andre segmenter der WAI i dag kan levere en høy merverdi for kundene. For eksempel mottak av kjemisk spesialavfall, omdanning av biomasse til biokull og ikke minst håndtering av avfall fra oppdrettsindustrien!

SYNOLYS – teknologi for dobling av biogass produksjon
WAI er i utviklingsfasen av en patentsøkt teknologi, Synolys, som kan doble produksjon av biogass i eksisterende anlegg. Teknologien sikrere bedre utnyttelse av bioresten, utnytter energien i nye typer avfallsstrømmer og samtidig produserer biokull som lagrer CO2. Dette kan bli en svært verdifull og banebrytende teknologi som vil posisjonere WAI som en av de viktigste utstyrsleverandørene til produsenter av biogass.
Synolys har blitt presentert for European Commission (Horizon 2020), og fikk utmerkelsen «Seal of Excellence». Dette er en investeringsanbefaling, og muliggjør blant annet at man kan søke om tilskudd fra Innovasjon Norge som matches mot privat egenkapital.

Kapitalbehovet
Selskapet henter nå inn kapital for å utvide teamet, sikre utvikling og kommersialisering av Synolys, og forretningsutvikling. I tillegg til EK fra private investorer er selskapet sikret betydelige tilskudd. Det jobbes også med ytterligere søknader. Allikevel vil det senere være behov for mer kapital til å bygge demonstrasjonsanlegg også i Norge. 

WAI opererer i et marked med svært høye forventninger til fremtiden. Aktører som Quantafuel og Vow (Scanship) er eksempler på tilsvarende virksomheter som har opplevd en eksplosiv verdiutvikling.

Her er det en mulighet for strategiske investorer og partnere som ønsker å være med fra starten i et nytt og lovende selskap med avansert teknologi, og et dyktig team.

11 5VILKÅR FOR EMISJONEN

Selskap:WAI ENVIRONMENTAL SOLUTIONS AS, org.nr. 919 383 712
Selskapsadresse:Langmyra 11 B,
3185 SKOPPUM
Nåværende antall aksjer:12 063
Antall nye aksjer i selskapet som tilbys tegnet:1 500
Tegningskurs per aksje:5 000 NOK
Finansieringens størrelse:7 500 000 NOK
Eierandel nye aksjer: Opp til 11,06%
Nøyaktig selskapsverdi (pre-money):60 315 000
Antall godkjente tegninger som kreves for å fullføre emisjonen:500
Minimum antall aksjer som må tegnes per kunde:500

HVORFOR INVESTERE:

EN «IMPACT» INVESTERINGSMULIGHET
– WAI har som målsetning å skape høy avkastning for sine investorer samtidig som man leverer bærekraftige karbon-negative løsninger for miljøet.
Quantafuel, Cambi og Vow (ex Scanship) har vist potensialet for investorer i dette segmentet.

HØY SANNSYNLIGHET FOR OFFENTLIGE TILSKUDD
–  Innovasjon Norge tilbyr matching av investorkapital til bedrifter som har oppnådd «Seal of Excellence» fra European Commision. Mao. større sannsynlighet for å nå selskapets mål uten ytterligere utvanning av aksjonærene.

TEAM MED LANG ERFARING
– Gründerne har tidligere erfaring fra å bygge tilsvarende selskap, blant annet Scanship og Biowater Technology.

PATENTSØKT TEKNOLOGI
–  Markedet for tørke- og pyrolyse-systemer er godt etablert. WAI selger i dag «state of the art» basissystemer fra anerkjente produsenter, som tilpasses kundenes behov med egne styresystemer etc..
Det er få konkurrenter i markedet som kan konkurrere med WAI på pris/ytelse allerede i dag. Og snart vil WAIs patentsøkte teknologi Synolys komme på markedet. Denne vil gi produsenter av biogass en rekke fordeler og innebære store konkurransefortrinn for WAI.

RISIKO

De som vurderer en investering bør grundig vurdere følgende risiko faktorer, i tillegg til annen informasjon som presenteres i forbindelse med emisjonen, før man bestemmer seg for å investere i utstedte aksjer.

Dersom en av følgende risikoer skulle oppstå, kan dette ha en betydelig negativ innvirkning på selskapets virksomhet, forretningsresultater og finansielle stilling, og disse risikoene kan enten alene eller sammen med andre faktorer forhindre at selskapet oppnår sine finansielle mål. Dersom disse risikoene skulle materialisere seg og føre til en reduksjon i verdien på selskapets aksjer, kan de som investerer i utstedte aksjer, miste investeringen helt eller delvis.

Risikofaktorene listet nedenfor er ikke de eneste faktorene som påvirker selskapets virksomhet. Andre risiko- og usikkerhetsfaktorer som selskapet ikke er kjent med for øyeblikket eller som det anser irrelevant for øyeblikket, kan ha en vesentlig negativ effekt på selskapets virksomhet, forretningsresultater eller finansielle stilling.

Rekkefølgen risikofaktorene presenteres på er ikke en indikasjon på sannsynligheten for deres materialisering eller prioritert rekkefølge.

Risiko relatert til nåværende makroøkonomiske situasjon inkluderer følgende:

 • Den internasjonale økonomiske situasjon
 • Politisk risiko og risiko relatert til regulering

Risiko relatert til selskapet inkluderer følgende:

 • Risiko relatert til selskapets image
 • Endringer i etterspørselsstruktur
 • Sentralisert klientell
 • Økte strømpriser
 • Konkurransesituasjon og overkapasitet i markedet
 • Gjennomføring av forretningsstrategi
 • Gjennomføring av kostnadsreduksjoner og effektiviseringstiltak
 • Mulige forretningsbrudd
 • Risiko relatert til teknologi
 • Risiko relatert til utvikling
 • Kollektive tiltak
 • Risiko relatert til leverandører, eksempelvis de som er relatert til driften, leveringsevne og produktene.
 • Produktansvar og garantikrav
 • Risiko relatert til å entre nye markeder og øke markedsandeler
 • Risiko knyttet til potensielt utkjøp
 • Avhengighet av kompetent ledelse og ansatte
 • Omfanget av forsikringsdekning
 • Miljø-, helse- og arbeidslovgivningen
 • Endringer i valutakurser
 • Skatterisiko
 • Endringer i regjeringspolitikere, lover, tollpolitikk eller andre regler i Kina, USA, Russland eller andre målmarkeder.
 • Myndighetsoperasjoner
 • Risiko knyttet til overføring og tildeling av lisenser og periodiske inspeksjoner
 • Risiko knyttet til lisenspartnere, for eksempel de som er relatert til drift, leveringsevne, produkter og merkevarer.

Risiko relatert til finansiering inkluderer følgende:

 • Risiko knyttet til finansielle avtaler
 • Renterisiko
 • Valutarisiko

Risiko relatert til aksjer inkluderer følgende:

 • Usikkerhet relatert til utbyttebeløp
 • Risiko knyttet til fremtidige emisjoner eller andre arrangementer
 • Aksjene handles ikke offentlig
 • Aksjer er sentralisert og de største aksjonærene har stor innflytelse i fremtiden

Risiko relatert til emisjonen inkluderer følgende:

 • Risiko for undertegning av aksjene
 • Utvanning av aksjonærverdier
 • Variasjon i verdien av utstedte aksjer