Skattefordelen for investeringer i gründerbedrifter dobles

Jun 8, 20200 comments

Coronakrisen har satt sine spor i verdensøkonomien, og påført mange bedrifter stor skade ved reduserte inntekter knyttet til tiltakene som har blitt gjennomført. Dette har tvunget næringslivet til å omstille seg, ta innovative grep og vokse på andre måter enn tidligere. For å skape nye arbeidsplasser, og ikke minst beholde de gamle, har regjeringen sett seg nødt til å endre på reglene vedrørende investering i tidlig fase bedrifter. 

Regjeringen har virkelig innsett at gründerbedrifter skaper fremtidens arbeidsplasser, og har nå foreslått å doble skattefordelen for investeringer opp til én million kroner. De tidligere begrensningene har vært på investeringer opp til 500 000 kroner med en skattefordel på 22% av det investerte beløpet. Gjennom Kapitalfunn-ordningen til regjeringen gir dette privatpersoner muligheten til å investere opp mot én million kroner i gründerselskaper, og fortsatt oppnå 22% skattefordel på beløpet.

Dette betyr at businessengler og enkeltpersoner som ønsker å investere pengene sine i unoterte virksomheter kan få en skattelette på opp til 220 000 kroner. Tidligere kunne opp til tre investorer investere én million kroner hver i foretaket for å oppnå skattelette. Etter de nye reglene er det mulig for opptil fem investorer å investere én million kroner hver.

Det foreslås også som et midlertidig tiltak for inntektsårene 2020 og 2021 at ordningen utvides til å omfatte ansatte og deres nærstående. Tidligere har ikke dette vært tillatt, om dette skal videreføres skal vurderes i 2021. «Etter departementets oppfatning tilsier dagens situasjon at det bør legges stor vekt på hensynet til næringslivets behov for kapital. Å utvide ordningen slik at investorfradraget også gjelder ansatte og deres nærstående, kan bidra til økte investeringer i oppstartsselskap,» skriver Finansdepartementet i proposisjonen.

Regjeringen foreslår at endringene skal tre i kraft umiddelbart, men de må godkjennes av Stortinget og ESA før de kan iverksettes.

Kapitalfunn
Kapitalfunn ordningen er Regjeringens insentiv for å gjøre det mer gunstig å investere i gründervirksomheter. Tiltaket skal gjøre det mer fristende for investorer til å ta økt risiko, og på den måten gjøre det enklere for oppstartsbedrifter å hente inn nødvendig kapital.

For å benytte seg av ordningen må du påse at 16 vilkår er oppfylt. Vilkårene omfatter forhold tilknyttet investering, normale lover og regler for et aksjeselskap, hvor stort selskapet er, kostnader knyttet til drift og lignende. Per nå er det ikke så veldig mange som benytter seg av denne ordningen, i 2018 var det totalt 551 risikoinvestorer som fikk tildelt skattefradrag gjennom ordningen. Bakgrunnen for dette skyldes svært komplisert rapportering og beskjedent rammeverk som gjør det uaktuelt for mange. Forhåpentligvis vil flere ta i bruk ordningen nå som den utvides til å omfatte ansatte i tillegg.