Tiltakspakker for COVID-19 oppsummert

Mar 28, 2020

Vi lever i en usikker tid med mange spørsmål om hva som kommer til å skje fremover. Ingen vet når situasjonen vil avta, og ingen vet hva som vil være resultatet av pandemien som herjer rundt oss. Det er mange delte meninger om det regjerning gjør er tilstrekkelig, men vi velger å tro at de gjør alt de kan for å beskytte oss som innbyggere, og redde næringslivet fra å gå tapt.

Regjeringen har de siste ukene presentert en rekke nye tiltak, i et forsøk på å redde næringslivet. Alt dette kan virke veldig kaotisk for mange. Vi i Jarlsberg har derfor forsøkt å liste opp noen av de tiltakene vi mener kan ha størst betydning for våre kunder. 

Kompensasjonsordninger for uunngåelige utgifter:

 • Tiltaket skal i en periode kompensere for deler av faste utgifter til bedrifter som er sterkt rammet. Ordningen er antatt å koste 10-20 milliarder i måneden. 

Tilskudd – vekstbedrifter:

 • Ordninger rundt innovasjonstilskudd og etableringstilskudd økes med 2,5 milliarder kroner.

Innovasjonslån rammen øker.

 • Regjeringen foreslår å øke rammen på innovasjonslån med 1,6 milliarder kroner. Slike lån brukes til delfinansiering av investeringsprosjekter som omhandler nyetableringer, nyskapning osv.

Det kommer nærmere fem milliarder i en ny gründerpakke

 • Formålet er å gi bedrifter som er rammet betalingslettelse gjennom avdragsutsettelse og utsettelse av rentebetalinger for nye eller eksisterende innovasjonslån og andre risikolån.
 • Støtteordning på 50MNOK som skal bidra til at private innovasjonsmiljøer opprettholdes.
 • Regjeringen setter av 250MNOK til økt ramme ifm. forskningsprosjekter og aktivitet, for å sikre at disse ikke avsluttes.
 • Investinor får økt investeringskapital på en milliard kroner. Formålet er å øke tilgangen på kapital i bedrifter i tidlig fase.

Selvstendig næringsdrivende:

 • Selvstendig næringsdrivende får rett til å motta midlertidig inntekt som tilsvarer 80 %, opp til 6G, av gjennomsnittlig inntekt de siste tre årene, og kan mottas fra dag 17 etter tap av inntekt. Selvstendig næringsdrivende og frilansere får sykemelding fra dag tre, og kan videre motta omsorgspenger fra dag fire.

Økonomiske redningspakker:

 • Det opprettes en statlig lånegaranti med en ramme på 50 milliarder kroner. Dette er rettet mot nye banklån til små- og mellomstore bedrifter med behov for ekstern finansiering.
 • Gjeninnføring av Statens obligasjonsfond med en ramme på inntil 50 milliarder kroner, med den hensikt å sørge for økt likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet.

Næringsbeskatning:

 • Fristen for betaling av forskuddsskatt (2. termin) for selskaper er utsatt til 1. september 2020.
 • Eier av virksomhet som har negativt årsresultat i årsregnskapet for 2020, kan kreve å utsette betalingen av formuesskatten på denne virksomhetsformen.
 • Det åpnes opp for å tilbakeføre underskudd i 2020 mot overskudd de to foregående år, med en beløpsgrense for tilbakeføring på 30 millioner kroner.
 • Noen bedrifter kan få 20 % av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret ifm. Skattefunn.
 • Prosjekter som har finansiering gjennom Skattefunn, og som er forsinket på grunn av COVID-19, kan få forlengelse inntil ett år.
 • Søknader til Skattefunn har en behandlingstid på 3 uker frem til sommeren.
 • Forskningsrådet investerer 1,2 mrd NOK i innovasjonsprosjekter og vil i løpet av 2020 gi ut bevilgninger til nye prosjekter tre eller fire ganger.

Merverdiavgift

 • 1. termin for mva har utvidet frist for innbetalinger 14. april til 10. juni 2020.
 • Den lave mva sats reduseres fra 12 % til 8 % i perioden 1. april 2020 – 31. oktober 2020.
 • Forslag om å kutte laveste sats for mva. fra 8% til 7%.

Styremøter og GF:

 • Generalforsamling kan etter asl. §5-7 avholde forenklet generalforsamling uten fysisk møte. Almennaksjeselskaper har ikke samme adgang til dette, men styret kan ta en beslutning om at aksjonærer kan delta på generalforsamling ved hjelp av elektroniske løsninger.
 • Styremøter kan avholdes på den måten styret mener er hensiktsmessig. 
 • I forarbeidene til Koronaloven foreslås det at det skal gis adgang til å avholde styremøter og generalforsamlinger digital i alle selskapsformer. Det er forventet at dette blir vedtatt i forskrift med hjemmel i den nye loven. 

Personbeskatning:

 • Det er send innstilling til regjeringen med et forslag om reduksjon av arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng fra 14,1 % til 10,1 % for andre termin. Innbetaling av arbeidsgiveravgiften er foreslått utsatt til 15. august.
 • Betaling av 2. termin forskuddsskatt for personlig skatteytere er utsatt fra 15. mai til 15. juli.
 • Tidligere frist for betaling av 1. termin er utsatt fra 15. mars til 1. mai 

Det er forlenget dagpengeperiode for personer som er sagt opp:

 • Det foreligger en forlenget maksgrense for antall dager på dagpenger frem til 30. juni.
 • Staten vil betale dagpenger for permitterte ut over 26 uker.

Forskuttering av dagpenger

 • Nav skal kunne forskuttere utbetaling av dagpenger. Det betyr at personer som har mistet inntekt skal få penger raskt inn på konto.

Sykepenger

 • Arbeidsgiverperioden for sykepenger er redusert fra 16 til 3 kalenderdager for fravær ifm. COVID-19.
 • Sykepenger for frilansere og selvstendig næringsdrivende reduseres til tre dager for fravær ifm. COVID-19

Omsorgspenger:

 • Antall dager med omsorgspenger dobles i 2020.
 • Arbeidsgiverperioden for betaling av omsorgspenger reduseres fra ti til tre dager.
 • For frilansere og selvstendig næringsdrivende reduseres ventetiden til tre dager.
 • Dette gjelder for forhold ifm. koronapandemien, for eksempel fravær på grunn av stengte skoler og barnehager.

Permittering:

 • Arbeidsgivers lønnsplikt i arbeidsgiverperioden reduseres fra 15 til 2 dager ved permittering.
 • Staten dekker 100% lønn, opp til 6G, fra dag 3 i 20 dager ved permittering. Det er fortsatt ingen refusjonsordning. Arbeidstakere må selv søke NAV for full lønn.
 • Grunnlaget for dagpenger ved permittering heves til 80% av tidligere opptjent lønn. 
 • Det er ingen ventedager for dagpenger.
 • Inntektsgrensen for å ha rett til dagpenger reduseres til 0,75G. Dette må være inntekt fra de siste månedene. Ved beregning fra de siste 36 månedene er grunnlaget 2,25G. 
 • For rett til dagpenger reduseres kravet til arbeidstid fra minimum 50% til minimum 40% 

Trenger du hjelp til å se nærmere på hvordan tiltakene regjeringen har utspilt kan ramme deg? Ta gjerne kontakt med oss på post@finova.no

(Listen vil ikke være uttømmende, og nye tiltak etter denne publikasjonen kan forekomme)